Novosti

Završetak projekta ORCHID (KK.01.1.1.02.0019)

Za vrijeme trajanja provedbe projekta (srpanj 2018. - svibanj 2022.) uspješno je provedeno 19 javnih nabava. Spomenute nabave sastoje se od dvije velike javne nabave, nekoliko srednjih i niza manjih nabava u kojima je naš tim uspješno sudjelovao te doprinjeo njihovoj provedbama kao i provedbi samog projekta.

Fakultet strojarstva i brodogranje ovim je projektom uspješno uspostavio Regionalni centar za laboratorijska istraživanja u hidromehanici. Projektom su opremljeni bazen za modelska ispitivanja i israživački prostor na kojem će se provoditi aktivnosti Centra. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.029.328,12 HRK, a iznos EU sufinanciranja je 5.974.928,90 HRK (85%).

Dana 29.04.2022. godine održana je svečanost završetka projekta Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, izvedbena faza – ORCHID (KK.01.1.1.02.0019) na Fakultetu strojarstva i brodogranje. Opremljeni bazen za modelska ispitivanja prvi je sveučilišni bazen za takva ispitivanja u Republici Hrvatskoj i regiji. Regionalni centar bit će poligon za ispitivanje i usavršavanje znanstvenih i stručnih rješenja različitih problema iz hidromehanike, čime će se omogućiti projektiranje učinkovitijih i inovativnih plovnih objekata, ispitivanje ponašanja oštećenih plovila pri naplavljivanju, odnosno tegljenju, rješavanje problema pučinskih i marikulturnih objekata i dr.

Ovim projektom omogućit će se značajno unapređenje znanstvenoistraživačkog rada i nastavnog programa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, bitno će se poboljšati uvjeti za transfer znanstvenog i stručnog znanja iz područja hidromehanike broda i plovnih objekata prema gospodarstvu, koji sa uspješnom komercijalizacijom rezultata istraživačkog rada rezultiraju povećanjem konkurentnosti hrvatske brodograđevne industrije.

Novi poziv: Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu

Zagrebačka županija je dana 05. travnja 2022. godine objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga u modalitetu trajnog poziva pod nazivom „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“. Poziv se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Svrha/cilj Poziva: Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2022. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva: 141.700.000,00 HRK
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu:
 za proizvodne djelatnosti: 80.000,00 HRK za mikro subjekte, 200.000,00 HRK za ostale subjekte malog gospodarstva
 za neproizvodne djelatnosti: 45.000,00 HRK
Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu:
za proizvodne djelatnosti:
  za mikro subjekte
   - ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova projekta 80.000,00 - 250.000,00 HRK potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 HRK
   - ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova projekta veća od 250.000,00 HRK potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 HRK
  za ostale subjekte malog gospodarstva
   - ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova projekta 200.000,00 - 250.000,00 HRK potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 80.000,00 HRK
   - ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova projekta veća od 250.000,00 HRK potpora iznosi maksimalno do 100.000,00 HRK
za neproizvodne djelatnosti:
  - ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova projekta 45.000,00 - 100.000,00 HRK potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 30.000,00 HRK
  - ako je vrijednost ukupnih prihvatljivih troškova projekta veća od 100.000,00 HRK potpora iznosi do 40% odnosno maksimalno do 40.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: svi subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i srednji) sa sjedištem na području Zagrebačke županije koji su u 2021. godini ostvarili pozitivno poslovanje te imali namjanje jednog zaposlenog (obrti i poduzetnici početnici ne moraju imati zaposlene).

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu s kojim Zagrebačka županija sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:
 za proizvodne djelatnosti:
  - Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
  - Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
 za neproizvodne djelatnosti:
  - Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje registrirane neproizvodne djelatnosti
  - Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
  - Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa
  - Nabava vozila - isključivo kategorija N1 i N2 - koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
  - Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice)

Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na navedene prihvatljive aktivnosti.

Zaprimanje projektnih prijava započinje 5. travnja 2022. godine , a traje do 05. svibnja 2022. godine. Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr, poštom ili osobno.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na adresi:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/443/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-povecanje-kon

Novi poziv: Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 01. travnja 2022. godine objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga u modalitetu trajnog poziva pod nazivom „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“. Poziv se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Predmet Poziva: Predmet ovog poziva je poticanje investicija novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 (Validacija tehnologije u relevantnom okruženju) - TRL 8 (Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav), kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Svrha Poziva: Ovim pozivom poduprijet će se rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva: 141.700.000,00 HRK
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu: 200.000,00 HRK
Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu: 1.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: Inovativni novoosnovanim MSP-ovi (osnovani najviše 5 godina a najmanje 30 dana prije dana predaje projektnog prijedloga) čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 (Validacija tehnologije u relevantnom okruženju) - TRL 8 (Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav)

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje
 • osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg odabere prijavitelj

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta
 • Troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt a koje nisu nabavljene u sklopu provedbe projekta
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta (troškovi najma i održavanja prostora, režijski troškovi).
 • Troškovi vanjskih usluga

Zaprimanje projektnih prijava putem sustava eNPOO započinje 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati, a traje do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na adresi:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Novi poziv: Komercijalizacija inovacija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 01. travnja 2022. godine objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga u modalitetu trajnog poziva pod nazivom „Komercijalizacija inovacija“. Poziv se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Predmet Poziva: Predmet ovog poziva je poticanje ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište (TRL 9 - Uspješno dokazana tehnologija - konkurentna proizvodnja).

Svrha Poziva: Ovim pozivom poduprijet će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva: 380.000.000,00 HRK
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu: 760.000,00 HRK
Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu: 5.320.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 - Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju ili TRL 8 - Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav)

Intenzitet potpora:

 1. Regionalne potpore za ulaganje prema NUTS II regijama:
  • HR02 Panonska Hrvatska (mikro i mala poduzeća do 70%, srednja do 60%)
  • HR06 Sjeverna Hrvatska (mikro i mala poduzeća do 70%, srednja do 60%)
  • HR03 Jadranska Hrvatska (mikro i mala poduzeća do 60%, srednja do 50%)
  • HR05 Grad Zagreb (mikro i mala poduzeća do 55%, srednja do 45%)
 2. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima do 50 % prihvatljivih troškova
 3. Potpore za inovacije za MSP-ove do 50 % prihvatljivih troškova
 4. Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja do 50 % prihvatljivih troškova
 5. Potpore male vrijednosti - de minimis - popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta do 75 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

 1. Regionalne potpore za ulaganje: a) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta b) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta
 2. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: a) Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom
 3. Potpore za inovacije za MSP-ove: a) Troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine b) Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika c) Troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije
 4. Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja: a) troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta b) troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima c) dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta (po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja)
 5. Popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta a) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 75.000,00 HRK) b) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK) c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK)

Zaprimanje projektnih prijava putem sustava eNPOO započinje 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati, a traje do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na adresi:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Zadnje individualne konzultacije s predstavnicima maker zajednice o planiranju i pripremi projekata u području STEM/STEAM-a

Dana 29.09.2021. godine održali smo zadnje individualne konzultacije/rad u manjim grupama sa sudionicima radionice o planiranju i pripremi STEM projekata.

Četiri predstavnice Građevinskog fakulteta osnažile su svoja znanja o projektima čija je glavna tema istraživanje i razvoj te su razvile vertikalnu logiku projekta veznu uz projektnu ideju o razvoj novih građevinskih materijala. Prilikom razvoja projektne ideje, vodilo se računa o zelenim kriterijima u svim segmentima projekta.

Radionice se provode pod projektom Urban M koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Interreg Europe 2014. – 2020.) te su za sve sudionike besplatne.